8 en 9 maart 2017 heeft het Congres Beheer en Onderhoud plaatsgevonden! Het was een inspirerende dag en we willen alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid.

1931 Congrescentrum Brabanthallen


Reserveer geheel vrijblijvend voor de 2018 editie


Assetmanagement: relatie tot tactische en strategische doelstellingen

Assetmanagement wordt reeds in vele organisaties toegepast en gewaarborgd. De mens, organisatie en stakeholders staan centraal. De raakvlakken tussen techniek en omgeving zullen gaan vervagen. De opdrachtgever zal naast het zicht op de techniek ook zicht moeten gaan krijgen op de kwaliteit en de eindgebruiker. Hoe dicht staat u bij de eindgebruiker?

Er worden technisch operationele grote stappen gemaakt. Wat zijn de volgende stappen?

beheer-onderhoud-infra-congres

Inspiratie

Laat u inspireren door sprekers van Provincies, Gasunie, TNO en leer van recente ervaringen van Schiphol, waterschappen, provincies en gemeenten. Dit symposium wordt voorzien van veel praktische voorbeelden.

Gasunie vertelt u over de rol van Gasunie in de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De keuzes die op onderhoud gemaakt worden. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Rob Hermse deelt deze waardevolle kennis met u.


Hét grote netwerkevent in de Nederlandse infrabranche!


Projecten Platform >>

Overheden, Provincies, Waterschappen en Gemeenten delen hun ervaringen met assetmanagement en langdurige projectcontracten aan de hand van interessante praktijkgerichte en recente projecten. Ervaringen worden gedeeld en bediscussieerd. Invalshoeken, denkwijzen en oplossingen passeren de revue.
 • Hoe hebben zij de vertaalslag gemaakt naar het uitzetten van beleid.
 • Hoe verloopt de transitie binnen de organisaties
 • Wat is de gekozen aanpak. En waarom?
 • Hoe wordt er op een praktische wijze invulling gegeven aan Assetmanagement
 • Assetmanagement uit de techniek gehaald, visie op menselijk gedrag
 • Ervaringen worden gedeeld

Projecten Platform: maak uw keuze
 • Schiphol: Best in Class Assetmanagement -> vergrijzing, productiviteitsstijging en samenwerken zijn de kernwoorden
 • Gemeente Súdwest-Fryslân: Een kijkje in eigen keuken
 • Provincie Fryslân: Invoering van risicogestuurd onderhoud in relatie tot personeel en draagvlak binnen de organisatie
 • Waterschap Brabantse Delta: Ontdekking, betrokkenheid en hindernissen
 • Waterschap Rivierenland: Marktbenadering en projectsamenwerking

 • Kennis komt tot leven... en contacten worden gelegd!

   

  U krijgt voldoende gelegenheid om praktische ervaringen met uw vakgenoten uit te wisselen, bestaande relaties te verstevigen en nieuwe contacten op te doen. Kortom een dag waar u echt iets aan heeft!

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
8 en 9 maart 2017

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
Dit event heeft reeds plaatsgevonden!

Op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen voor het nieuwe congresprogramma?

Reserveer geheel vrijblijvend voor de 2018 editie


08.30 uur
"Ingenieursontbijt"
Ahh! Welke inspectie- en rapportagemethodieken moet ik gebruiken?!"

Reinder Peterse, Directeur, DPI/Gappless
Gappless/DPI verloot 1x een Riley VR90 voetbaltafel inklapbaar onder de deelnemers van dit congres.
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.20 uur
Opening door dagvoorzitter
Govert Geldof, Adviseur complexe projecten

09.25 uur
KEYNOTE: Waar gaat beheer en onderhoud van de infrastructuur naar toe - organisatiebreed?
 • Inhoudelijke- en procesvraagstukken
 • Optimalisatie: Verbinding tussen afdelingen (houding en gedrag personeel)
 • Inclusief praktijkvoorbeelden

Harry Soffner, Beleidsmedewerker, Gemeente Bernheze


Assetmanagement in de praktijk


09.45 uur
Interview: ISO 55000 hoe nu verder: Transitie cyclus beheer en onderhoud naar risicogestuurd onderhoud
 • Veranderen werkwijze beheer en onderhoud
 • Transitie van de organisatie
 • De worstelingen en Lesson’s learned
 • Verwachtingsmanagement
 • Met praktijkvoorbeelden
Chris de Vries, Directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland
Lindy Molenkamp, Hoofd eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel

10.10 uur
Best Practice Risicogestuurd onderhoud
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid; rol van de Gasunie
 • Risicobenadering; rolverdeling Asset Owner<>Service Provider
 • Keuze onderhoudsstrategie; onderhoud op basis van simulatiemodel
 • Closing the loop; succesfactoren en praktijkvoorbeelden
Rob Hermse, (interne) Service provider, Gasunie

10.35 uur
Projecten Platform ronde 1 >>
Het Projecten Platform vindt twee keer plaats: 10.35 en 15.30 uur. Kies twee interessante projecten.
Kennisdeling over Assetmanagement
 • Ervaring uit de markt
 • Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche in projectcontracten en Assetmanagement

Bekijk de project platform sessies

Asset Management: het invoeren van risico gestuurd onderhoud van de provinciale infra structuur
 • Asset management, kans of bedreiging voor het vaste personeel?
 • Wat helpt om draagvlak te vergroten?
 • Hoe kan asset management de medewerkers helpen hun werk (nog) beter te doen?
Albert Stuulen, Manager Infra Opgave, Provincie Fryslân
Schiphol: Best in Class Assetmanagement
 • Prestatiemonitoring: monitoring van assets en monitoring van maincontractors (sturing door middel van KPI’s en Vendor rating)
 • Predictive maintenance op start- en landingsbanen (planmatig onderhoud)
 • Datamanagement als basis voor asset management
Melvin Bakker, Manager Airside Maintenance, Schiphol
Best practisch: practische invulling Assetmanagement
 • Assetmanagement Súdwest-Fryslân in het kort; waarom, hoe en wat
 • Een kijkje bij ons in de keuken; organisatorische omgeving Assetmanagement
 • Toepassingen (pilots) in de praktijk en praktische tips
Piet Smid, Assetmanagement Openbare Ruimte, Gemeente Súdwest-Fryslân
Een waterschap queste
 • Ontdekken van assetmanagement
 • Bestuurlijke betrokkenheid
 • Hindernissen
Roland Boer, Adviseur Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta
Markt op maat!
 • Marktbenadering en projectsamenwerking: symbiose volgens het boekje…
 • Geïntegreerd contract, of juist niet?
 • Innovatie: (project)doel of vrijheid markt?
Ria van Os, senior adviseur inkoop, WSRL
Dick van der Kooij, adviseur contractmanagement programma dijkversterking, WSRL

11.05 uur
NIB netwerkmoment: koffie- en theepauze

Certificering

Ketensamenwerking

11.30 uur
Zonder ketensamenwerking géén certificaat
 • Inspectiecertificering conform bouwbesluit 2012
 • Ketensamenwerking
 • Onderhoud & beheer in de infra
Stan Veldpaus, Projectadviseur Brandveiligheid, Colt International
Anton van Ballegooijen, Divisie Directeur Fire Safety & Security, Kiwa R2B
Ronald Driessens, Projectleider Fire Safety & Security, Kiwa R2B

Haal meer uit je assets door ketenintegratie
 • Kortere doorlooptijd van onderhoud, faster
 • Minder werk en minder processen, cheaper
 • Betere kwaliteit en geen faalkosten, better
 • Faster, cheaper en better kan door assetmanagement met de keten
 • Prestatiegericht onderhoud
 • Vele praktijkvoorbeelden
Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft
12.00 uur
Ronde tafelsessies ronde 1 >>

Tijdens de co-creatiesessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: Innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.

Bekijk de ronde tafelsessies

Open innovatie fieldlabs voor “smart maintenance” aan infrastructuur
 • Het probleem: vergrijzende infra, vergrijzend personeelsbestand
 • De oplossing: productiviteitsstijging door smart maintenance
 • De weg: samenwerken binnen en tussen bedrijven, scholen & overheden, bijvoorbeeld via fieldlabs de weg: samenwerken binnen en tussen bedrijven, scholen & overheden, bijvoorbeeld via fieldlabs
Henk Akkermans, Directeur, Stichting WCM
Energietransitie bij beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en bijbehorende civiele kunstwerken
 • Meetbaarheid van de CO2 reductie en energieproductie
 • Waardering van de gestelde ‘hoge’ eisen bij aanbesteding
 • Resultaten van eerste aanbesteding CO2-redectie
 • Proeftuin voor innovatieve ideeën
Mirza Molosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid-Holland
Van bezit van de asset naar gebruik van de asset
 • Van TCO naar CFU (Cost For User)?
 • Wie is eigenaar en wie is gebruiker?
 • Onderhoud ten dienste van het gebruik
 • Ontwerpen om onderhoud mogelijk te maken
Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft
Servitization, en oplossing voor asset?
 • Van product verkoop naar dienstverlening
 • Onderhoud voor het gebruik staat voorop
 • Kunnen we samen delen (en onderhouden)?
 • Hoe betalen voor gebruik van infrastructuur?
Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft
Praktijkvoorbeelden aan de hand van een aantal projecten van RWS
 • Een project is pas klaar als het areaal in beheer is genomen - opleveren door de aannemer is dus maar de helft van het werk
 • Overdracht aan de beheerder begint al bij de start van het project.
 • Opleveren door de aannemer en overdragen aan de beheerder op dezelfde dag – het kan echt!
Frans Hendrikx, Projectmanager van het Programma Maaswerken-Maasroute en het Onderhoudscluster Tunnels III, RWS
Shared space, geen doel op zich maar soms de beste oplossing!
 • Wat vinden beheerders en handhavers hier van?
Katinka Fledderus, Senior verkeerskundig adviseur / Coördinator BLVC, Gemeente Amsterdam
Dirk Lont, Senior Projectleider Wegen, Provincie Fryslân
Pragmatische inzet van reeds beschikbare en openbare data ten behoeve van optimalisatie van Beheer en Onderhoud
 • Gebruik ik de aanwezige data optimaal?
 • Hoe leidt dit tot optimalisatie van assets en investeringen?
Erik Jansen, Business Unit Manager Informatietechnologie, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv
Auke de Wit, Business Unit Management, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv

12.45 uur
NIB netwerkmoment: aperitief en lunch

Digitalisering

13.45 uur
Data: grondstof voor beter beheer
 • Predictief onderhoud op basis van interpreteren van meetdata
 • Cross-organisatie data delen voor gebruik door derden
 • BIM voor gezamenlijk visie op de gebouwde omgeving
 • Voorzien van mooie praktijkvoorbeelden
Kristian Helmholt, Senior Consultant ICT for Monitoring & Control Services, TNO

14.15 uur
Ronde tafelsessies ronde 2>>

Tijdens de co-creatiesessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: Innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.

Bekijk de ronde tafelsessies

Open innovatie fieldlabs voor “smart maintenance” aan infrastructuur
 • Het probleem: vergrijzende infra, vergrijzend personeelsbestand
 • De oplossing: productiviteitsstijging door smart maintenance
 • De weg: samenwerken binnen en tussen bedrijven, scholen & overheden, bijvoorbeeld via fieldlabs de weg: samenwerken binnen en tussen bedrijven, scholen & overheden, bijvoorbeeld via fieldlabs
Henk Akkermans, Directeur, Stichting WCM
Energietransitie bij beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en bijbehorende civiele kunstwerken
 • Meetbaarheid van de CO2 reductie en energieproductie
 • Waardering van de gestelde ‘hoge’ eisen bij aanbesteding
 • Resultaten van eerste aanbesteding CO2-redectie
 • Proeftuin voor innovatieve ideeën
Mirza Molosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid-Holland
Van bezit van de asset naar gebruik van de asset
 • Van TCO naar CFU (Cost For User)?
 • Wie is eigenaar en wie is gebruiker?
 • Onderhoud ten dienste van het gebruik
 • Ontwerpen om onderhoud mogelijk te maken
Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft
Servitization, en oplossing voor asset?
 • Van product verkoop naar dienstverlening
 • Onderhoud voor het gebruik staat voorop
 • Kunnen we samen delen (en onderhouden)?
 • Hoe betalen voor gebruik van infrastructuur?
Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft
Praktijkvoorbeelden aan de hand van een aantal projecten van RWS
 • Een project is pas klaar als het areaal in beheer is genomen - opleveren door de aannemer is dus maar de helft van het werk
 • Overdracht aan de beheerder begint al bij de start van het project.
 • Opleveren door de aannemer en overdragen aan de beheerder op dezelfde dag – het kan echt!
Frans Hendrikx, Projectmanager van het Programma Maaswerken-Maasroute en het Onderhoudscluster Tunnels III, RWS
Shared space, geen doel op zich maar soms de beste oplossing!
 • Wat vinden beheerders en handhavers hier van?
Katinka Fledderus, Senior verkeerskundig adviseur / Coördinator BLVC, Gemeente Amsterdam
Dirk Lont, Senior Projectleider Wegen, Provincie Fryslân
Pragmatische inzet van reeds beschikbare en openbare data ten behoeve van optimalisatie van Beheer en Onderhoud
 • Gebruik ik de aanwezige data optimaal?
 • Hoe leidt dit tot optimalisatie van assets en investeringen?
Erik Jansen, Business Unit Manager Informatietechnologie, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv
Auke de Wit, Business Unit Management, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv

15.00 uur
NIB netwerkmoment: koffie- en theepauze
15.30 uur
Projecten Platform ronde 2 >>
 • Ervaring uit de markt
 • Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche in projectcontracten en Assetmanagement

  Maak uw keuze
  Bekijk de project platform sessies

  Asset Management: het invoeren van risico gestuurd onderhoud van de provinciale infra structuur
  • Asset management, kans of bedreiging voor het vaste personeel?
  • Wat helpt om draagvlak te vergroten?
  • Hoe kan asset management de medewerkers helpen hun werk (nog) beter te doen?
  Albert Stuulen, Manager Infra Opgave, Provincie Fryslân
  Schiphol: Best in Class Assetmanagement
  • Prestatiemonitoring: monitoring van assets en monitoring van maincontractors (sturing door middel van KPI’s en Vendor rating)
  • Predictive maintenance op start- en landingsbanen (planmatig onderhoud)
  • Datamanagement als basis voor asset management
  Melvin Bakker, Manager Airside Maintenance, Schiphol
  Best practisch: practische invulling Assetmanagement
  • Assetmanagement Súdwest-Fryslân in het kort; waarom, hoe en wat
  • Een kijkje bij ons in de keuken; organisatorische omgeving Assetmanagement
  • Toepassingen (pilots) in de praktijk en praktische tips
  Piet Smid, Assetmanagement Openbare Ruimte, Gemeente Súdwest-Fryslân
  Een waterschap queste
  • Ontdekken van assetmanagement
  • Bestuurlijke betrokkenheid
  • Hindernissen
  Roland Boer, Adviseur Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta
  Markt op maat!
  • Marktbenadering en projectsamenwerking: symbiose volgens het boekje…
  • Geïntegreerd contract, of juist niet?
  • Innovatie: (project)doel of vrijheid markt?
  Ria van Os, senior adviseur inkoop, WSRL
  Dick van der Kooij, adviseur contractmanagement programma dijkversterking, WSRL

16.10 uur
Korte samenvatting van de sessie binnen Projecten Platform
16.30 uur
Afsluitende keynote
Inspiratie >> Om te kunnen winnen moet je eerst finishen
 • Een zeilrace rond de wereld kent vele risico’s. Hoe verzeker je je van succes?
 • Praktische voorbeelden van de Risicomanagment aanpak bij Volvo Ocean Race
Tom Touber, performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

17.00 uur
NIB netwerkmoment: borrel aangeboden door NIB

Alle informatie overzichtelijk in 1 pdf?

Download de brochure en bekijk alle informatie overzichtelijk in 1 pdf.

Download de brochure

beheer-onderhoud-infra-congres

Govert Geldof

Adviseur complexe projecten

Chris de Vries

Directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland

Rob Hermse

(interne) Service provider, Gasunie

Stan Veldpaus

Projectadviseur Brandveiligheid, Colt International
Interview

Anton van Ballegooijen

Divisie Directeur Fire Safety & Security, Kiwa R2B

Ronald Driessens

Projectleider Fire Safety & Security, Kiwa R2B

Kristian Helmholt

Senior Consultant ICT for Monitoring & Control Services, TNO

Tom Touber

Performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

Albert Stuulen

Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân

Piet Smid

Assetmanagement Openbare Ruimte, Gemeente Súdwest-Fryslân

Roland Boer

Adviseur Assetmangement, Waterschap Brabantse Delta

Lindy Molenkamp

Hoofd eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel

Harry Soffner

Beleidsmedewerker, Gemeente Bernheze

Sicco Santema

Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft

Katinka Fledderus

Senior verkeerskundig adviseur / Coördinator BLVC, Gemeente Amsterdam

Melvin Bakker

Manager Airside Maintenance, Schiphol

Ria van Os

senior adviseur inkoop, WSRL

Dick van der Kooij

adviseur contractmanagement programma dijkversterking, WSRL

Henk Akkermans

Directeur, Stichting WCM

Frans Hendrikx

Projectmanager, RWS


Docenten masterclass

 

Kees van Uijl

Managing Partner, Nedmobiel
Biografie
Kees Uijl is managing partner en senior projectmanager binnen NedMobiel. Kees heeft een uitgebreide ervaring in het organiseren en beheren van onderhoud organisaties en het optimaliseren van multidisciplinair onderhoud van o.a. kritieke infrastructurele objecten zoals: tunnels, bruggen en wegen-infrastructuur. Veiligheid alsmede beschikbaarheid en economische efficiëntie zijn voor Kees de belangrijkste onderdelen welke tezamen de ingrediënten vormen voor een effectief Asset Management.

Mark Bakker

Senior Adviseur, Nedmobiel
Biografie
Mark Bakker is Senior Adviseur bij NedMobiel. Hij heeft ruime ervaring in verschillende Nederlandse bedrijfstakken zoals elektriciteitsopwekking, afvalverwerking en aanleg en onderhoud van grote infrastructurele werken. Mark was hierbij met name bezig met het opzetten van kwaliteits-, Arbo-, milieu-, onderhouds- en bedrijfsprocessen en de beheersing hiervan.
Mark is een praktisch ingestelde procesmanager, die theoretische modellen en methodieken pragmatisch kan toepassen op een complex areaal. Hij is nauwgezet en werkt gestructureerd vanuit een gedegen administratie en is gewend zijn werk en behaalde resultaten vast te leggen in rapportages en verantwoording.
Dit event heeft reeds plaatsgevonden!

Op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen voor het nieuwe congresprogramma?

Reserveer geheel vrijblijvend voor de 2018 editie

Data en locatie:

Conferentie: 15 maart 2018
Masterclass: 22 maart 2018

 

 


Alle informatie overzichtelijk in 1 pdf?

Download de brochure en bekijk alle informatie overzichtelijk in 1 pdf.

Download de brochure

beheer-onderhoud-infra-congres

Wie ontmoet u?      

Directie, projectleiders, managers en medewerkers infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en vervoer van:

 • Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken
 • Rijkswaterstaten en spooronderhouders
 • Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)
 • Asset Management specialisten in infrastructuur
 • Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars
 • Havenbedrijven, waterbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus

Uw investering

 

Congres & Masterclass

€1399,-

Congres

€899,-

Masterclass (naar keuze)

€599,-

*Overheden

(Gemeenten, provincies, rijksoverheid & waterschappen)

€499

 

 

 

Schrijf u nu in

De bedragen zijn excl. BTW en per persoon. Inclusief koffie, thee, lunches en borrel én toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.

 

Speciale toegangsprijzen voor:

* Gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen

Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, de rijksoverheid of een waterschap dan geldt voor u  een toegangsprijs van  € 499,- p.p.p.d.

 

Young Professionals

Bent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van € 99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

 

Studenten

Volgt u een opleiding gerelateerd aan het congres, dan geld voor u een toegangsprijs van € 75,-.
GRATIS naar de conferentie? Dat kan! Wij stellen 20 gratis toegangskaarten beschikbaar voor studenten. Om in aanmerking t komen voor een gratis kaart vragen wij je 3 blogartikelen te schrijven en tijdens de conferentie actief te twitteren. Neem voor meer informatie contact op met Carmen Kemps

 

Groepskorting

Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting.
T: 040-2972774 | E: n.kager@bouw-instituut.nl

 

Verhinderd?

Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum conferentie betaalt u € 175,- administratiekosten (excl. BTW). Binnen een maand voor datum conferentie wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
 


Meer informatie? 

Neem contact op met:

Carmen Kemps
Congres Manager
Tel. 040 - 2 974 814 
    
Bas de Kroon
Sponsoring & Exhibitions
Tel. 040 - 2974831
Nancy Kager
Congres Adviseur 
Tel. 040 - 2 972 774


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Programma masterclass
9 maart 2017


Integraal Asset Management

Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheerniveau binnen uw organisatie.

U krijgt onder andere inzicht in:
 • Asset Management binnen kaders van de NEN-ISO 55000 normering
 • De relatie tussen NEN-ISO 55000 en andere managementsystemen
 • Betekenis van functie- risico- en levensduur denken
 • Proces van missie, visie en bedrijfsdoelstellingen naar risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Life cycle costing en management

Aan de hand van een praktijkcasus binnen infra wordt uiteengezet:
 • Welk proces te doorlopen om een risicogestuurd beheer en onderhoudsconcept te ontwikkelen, toe te passen en te borgen
 • Hoe de life cycle costing methodiek is toegepast
 • Hoe sturing op kosteneffectiviteit is ingericht, toegepast en geborgd

 


Docenten:

Cees Uijl, Managing Partner, Nedmobiel
Mark Bakker, Senior Adviseur, Nedmobiel


Tijdschema:

10.00 uur - Start ochtend
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Start middag
15.30 uur - Einde masterclass

Kennispartners 2017:

Colt International B.V.

Colt International ontwerpt, realiseert, onderhoudt en certificeert rookbeheersingssystemen en ventilatiesystemen voor de infra. Colt plaatst bij voorkeur zelf ontworpen systemen die volledig zijn afgestemd op het betreffende bouwwerk (op basis van CFD-simulaties). Maar Colt werkt ook met gevalideerde ontwerpen van derden. Zo weet Colt mensen wereldwijd een veilige vluchtweg te bieden bij brand. Colt International, uw partner voor een veilige en gezonde omgeving.

- - - - - - - -

Brandveiligheid in de infrastructuur
Tunnelveiligheid staat voorop bij het ontwerpen van een rookbeheersing en ventilatiesysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels. Vroeger werden tunnels voorzien van een ventilatiesysteem om uitlaatgassen uit de tunnel af te voeren. Nu ligt de focus op het afvoeren van rook en warmte die vrijkomen bij een brand. Een gecertificeerd rookbeheersingssysteem verhoogt het welzijn van aanwezige personen, creëert een betere vluchtroute en zorgt voor een aanzienlijke schadebeperking aan materieel en omgeving.

Bekijk de Video over Kennisdeling op het gebied van Onderhoud in de Infrastructuur
Meer weten over brandveiligheid in verkeerstunnels? Download de Whitepaper!

Intraffic

“InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor verkeer en vervoer. Hiermee zorgen we voor veilige, duurzame en voorspelbare vervoerssystemen en dragen we bij aan de welvaart en het welzijn van Nederland. De combinatie van domeinkennis, jarenlange ervaring en gespecialiseerde medewerkers maken InTraffic tot dé IT-specialist in verkeer en vervoer in Nederland.”

Bekijk het interview met Marco Bakker, Business Consultant bij InTraffic, over het voordeel van Big Data op Assetmanagement

 

 

Eventpartners:

 


Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
Wij bieden u een platform op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden en / of aanwezig zijn met uw eigen stand. Er zijn diverse denkbare vormen mogelijk.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op
de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Strategic Partnership Manager
040 - 2 974 831

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Beheer en Onderhoud van Infrastructuur start op 15 en 22 maart 2018 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen!

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: