Opleiding Beleidsadviseur mobiliteit

Speel in op de nieuwste ontwikkelingen van mobiliteit

 • Krijg antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Ga direct in uw eigen praktijk aan de slag!
 • Werk met verschillende praktijkcases door docenten uit het werkveld
 • Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround mobiliteitsdeskundige
 • Maximaal 20 deelnemers, zodat u al uw vragen kunt stellen

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Taken en verantwoordelijkheden op het terrein van mobiliteit

De binnensteden slibben dicht. Een transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig en onafwendbaar om de bereikbaarheid betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. Uw rol en verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe. Samen met uw partners moet u komen tot een mobiliteitsplan dat leidt tot duurzaam, vitaal en veilig verkeer en vervoer in uw gemeente. Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang.

 

Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround mobiliteitsdeskundige

Door uw docenten uit het werkveld ontwikkelt uzelf in 7 dagen tot allround mobiliteitsdeskundige. Tijdens de opleidingen gaan we ook meerdere malen op pad. Om interessante verkeerspunten te bezoeken. Hierbij komen verschillende onderdelen aan bod zoals: ontwikkelingen binnen een gemeente, verkeersveiligheid, milieu, parken, fietsbeleid etc.

Bekijk het volledige programma

 

Deze opleiding biedt u:

 • Handvatten voor het opstellen van een integraal verkeers- en vervoersplan voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklists, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten

Download de brochure in PDF (tip: dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

Maximaal 20 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.
Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn, neem dan contact op met Nancy Kager, Opleidingsadviseur bereikbaar op telefoonnummer 040-297 27 74

Programma van de opleiding beleidsadviseur mobiliteit

 

Module 1

Sturing van mobiliteit binnen gemeenten

Actualiteiten en rijksbeleid

 • Wat zijn de belangrijkste speerpunten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?
 • Plan wet mobiliteit: wat betekent het nationaal verkeers- en vervoersplan voor u en uw gemeente?
 • Bezuinigingen rijk breed leiden tot het uitstellen of schrappen van verkeersplannen. Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Betere benutting van het wegennet: hoe kunt u verkeersstromen beter op elkaar laten aansluiten?
 • Naar duurzaam wegverkeer in 2050: wat betekent dit voor uw gemeente?
 • De toenemende betrokkenheid van burgers rond verkeers- en vervoersbeleid: hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Versterking van publiek-private samenwerking rond infrastructurele projecten: hoe geeft u deze samenwerking vorm?
 • Nieuwe relevante wet- en regelgeving: wat betekent dit voor u en uw gemeente?

Openbaar vervoer

 • Welke belangrijke veranderingen doen zich voor in het openbaar vervoer?
 • Wat is Mobility As A Service (MAAS)?
 • Hoe gaat u MAAS toepassen in uw gemeente?
 • Welke invloed heeft de gemeente op het OV?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland?

Regierol van de gemeente

 • Hoe vult uw gemeente haar regierol in op het terrein van verkeer en vervoer?
 • Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
 • Wanneer pakt u als gemeente de regierol op? Wat doet u dan wel en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?
 • Wie voert wanneer en op welke wijze de regie bij samenwerking op boven lokaal en provinciaal niveau?
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol: hoe kunt u deze toepassen?

Wilco Bos, Senior Consultant Public Transport Royal Haskoning DHV

Igno Pröpper, Algemeen directeur, Pröpper + Partner


Module 2

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid

 • Op weg naar een duurzaam, vitaal en veilig mobiliteitsbeleid: hoe gaat u hiermee aan de slag in uw gemeente?
 • Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven duurzame mobiliteit stimuleren?
 • Wat zijn belangrijke alternatieve vervoersmiddelen? En hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven burgers bewegen om hier gebruik van te maken?
 • Ruimte en mobiliteit: wat is de invloed van de ruimtelijke verdeling op verkeer en vervoer?
 • Anders kijken naar bereikbaarheid: hoe kunt u wegen en ruimte slim benutten?
 • Op welke manier kunt u verschillende verkeersstromen beter op elkaar laten aansluiten?
 • Ketenmobiliteit: hoe kunt u aansluiting tussen vervoersmiddelen stimuleren?

Noodzaak en nut van regionale samenwerking

De reizen die dagelijks door de inwoners van een gemeente worden gemaakt, beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Veel van de dagelijkse verplaatsingen zijn binnen een regio. Bij voorkeur merkt de reiziger niets van gemeentegrenzen en gaat de overgang tussen wegbeheerders en tussen vervoerwijzen soepel. Achter de schermen moet daarvoor wel het een en ander geregeld worden. Niet alleen de ‘mobilisten’ vertrouwen op afstemming, ook andere overheden, wegbeheerders en mobiliteitsaanbieders doen dat en werken het liefst met samenwerkende gemeenten.

 • Regionale samenwerking is vrijwillig, buiten de zuidvleugel en de noordvleugel van de Randstad, maar hoe zorg je dat deze niet te vrijblijvend is?
 • Wat pak je als regiogemeenten samen op, hoe doe je dat en wat zijn succesfactoren hierbij?
 • Als je als gemeenten dan toch met elkaar aan tafel zit, is er dan nog een ‘bijvangst’ mogelijk; zijn er zaken die samen te ontwikkelen en op te pakken zijn?

Martin Wink, senior adviseur en projectleider op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur gerelateerde projecten voor gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, Movares

Berry de Jong, Procesmanager voor de thema’s Mobiliteit en Energietransitie, Metropoolregio Eindhoven


Module 3

Mobiliteit en bereikbaarheid

Big Data in Mobiliteit

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat betekent deze Big Data revolutie voor mobiliteit?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data in mobiliteit?
 • Welke dilemma’s doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat leert u van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit het buitenland?

Aan de slag met uw Mobiliteitsvisie en verkeerbeleidsplan

 • Het ontwikkelen van een samenhangende visie op verkeer en mobiliteit in uw gemeente: hoe doet u dit?
 • Met welke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit moet u de komende jaren rekening houden?
 • Hoe werkt u de visie uit in beleid en maatregelen?
 • Een uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersplan voor uw gemeente gebaseerd op de plan Wet Verkeer en Vervoer: waar moet u aan voldoen?
 • Waarom een verkeers- en vervoersplan en voor wie is het plan bedoeld?
 • Actueel inzicht in het landelijke beleid en de nieuwste ontwikkelingen: wat betekent dit voor u en uw gemeente?
 • Hoe verricht u een integrale verkeersanalyse en komt u tot een visie voor uw wegennet?
 • Categorisering wegennet conform Duurzaam Veilig: hoe geeft u hier in de praktijk concreet invulling aan?
 • Toets de situatie op straat aan de landelijke richtlijn Essentiële, Herkenbaarheidskenmerken (EHK) en aan de inrichtingslijnen per Duurzaam Veilig functie: hoe doet u dit?
 • Hoe ontwikkelt u een strategie voor verbetering van de verkeersveiligheid?
 • Welke stappen neemt u bij de prioriteren en fasering van verkeersmaatregelen (infrastructureel en mensgericht)?
 • Op welke manier kunnen bestuurders en raadsleden sturing geven aan het strategisch verkeers- en vervoersbeleid van uw gemeente?
 • De effecten van monitoring en evaluatie en voortgang van beleid: hoe doet u dit?

Peter van der Mede, Business Development op het gebied van Big Data en Sensing binnen het mobiliteitsdomijn, DAT Mobility BV

Bram Louwers, Senior Projectleider en Verkeerskundig Adviseur, Accent Adviseurs


Module 4

Verkeersveiligheid en verkeersgedrag

Zorgen voor verkeersveiligheid

 • Ongevalsoorzaken, de mens als voornaamste risicofactor: wat betekent dit voor uw aanpak van verkeersonveiligheid?
 • Waar komt verkeersgedag vandaan?
 • Wat is de invloed van kennen, kunnen en willen als voorwaarden voor gewenst verkeersgedrag?
 • Risicogroepen en risicogedrag: hoe beïnvloedt u het gedrag van verkeersdeelnemers?
 • Gedragsbeïnvloeding door vormgeving weg, educatie en voorlichting, en handhaving: hoe past u dit systematisch toe in uw gemeente?
 • Infrastructuur en omgeving, Duurzaam Veilig: vaak de meest effectieve gedragsbeïnvloeder
 • Verkeershandhaving: mik op subjectieve pakkans.
 • Onbewuste gedragsbeïnvloeding - hoe werkt dat en hoe effectief is het?

Aan de slag met een concreet probleem

 • Pas beginnen met de oplossing als u weet wat het probleem is.
 • Wat is het probleem? Waar en wanneer speelt het?
 • Wie/wat is de oorzaak, wie heeft er wanneer last van? Wat voor last?
 • Om welk gedrag gaat het dan precies?
 • Hoe pak je dat aan met gebruikmaking van de ‘tools’ van deel 1?
 • Evaluatie
 • Onderling presenteren en becommentariëren.

Cees Wildervanck, Zelfstandig schrijver bij ‘de Paauwen PenProducten’. Specialismen: keuze van vervoerswijze, (verkeers)ergonomie, (verkeers)gedragsbeïnvloeding en systematische aanpak van verkeers(veiligheids)problemen


Module 5

Mobiliteit en milieu

Mobiliteit, milieu en een gezonde stad

 • Wat is het effect van luchtverontreiniging op de kwaliteit van de (gezonde) leefomgeving?
 • Hoe krijgt het luchtbestrijdingsbeleid (doelen, middelen) op Europees, landelijk en stedelijk niveau vorm?
 • Hoe kunnen overheid en belangengroepen op verkeer en mobiliteit samenwerken aan een gezonde en duurzame verstedelijking?
 • Wat zijn efficiënte en effectieve beleidsinstrumenten voor een gezond, schoon en veilig verkeer?
 • Verkeersmaatregelen, kostenefficiënter en effectiever luchtkwaliteitsbeleid, klimaatbeleid en stedelijke ontwikkeling: zijn er mogelijkheden voor meekoppelingen en integraal (synergie-)beleid?

Ontwikkelen van verkeersmilieumaatregelen

 • Wat zijn de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, ruimte en verkeer? En hoe kunt u hier adequaat op anticiperen?
 • Hoe identificeert u mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu, ruimte en verkeer?
 • Hoe brengt u de effecten van verkeer voor milieu en omgeving in kaart?
 • Welke stappen neemt u bij de prioritering van verkeersmilieumaatregelen (o.a. voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging)?
 • Hoe stelt u een verkeersmilieukaart en een milieueffectrapportage op?
 • Op welke manier evalueert u het gevoerde beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte?

Martin Wink, senior adviseur en projectleider op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur gerelateerde projecten voor gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, Movares

Leendert van Bree, heeft een eigen adviesbureau en adviseert hij gemeenten, provincies en het Rijk op het gebied van gezonde, inclusieve, zorgzame en duurzame steden van de toekomst


Module 6

Parkeer, taxi en fietsbeleid

Zorgen voor verkeersveiligheid

 • Hoe kunt u door effectief verkeersbeleid een hoog fietspercentage bereiken?
 • Welke rol speelt de infrastructuur bij fietsgebruik?
 • Hoe beïnvloedt u het gedrag van verkeersdeelnemers om de fiets te gebruiken?
 • Welke voorzieningen (o.a. fietsstallingen) kunt u treffen in uw gemeente om het fietsgebruik te bevorderen?
 • Welke plaats heeft de fiets in de ketenmobiliteit?
 • Hoe speelt uw gemeente in op ontwikkelingen in de fietsmarkt?

Parkeren

 • Hoe vertaalt u een visie op bereikbaarheid naar parkeerbeleid?
 • Met welke parkeerbeleidsinstrumenten kunt u uw beleidsdoelen bereiken?
 • Hoe komt u tegemoet aan de wensen en verwachtingen van gebruikers, gevestigde bedrijven en omwonenden?
 • Hoe gaat u parkeernormen het beste toepassen?
 • Welke parkeeroplossingen zijn er en wat zijn de daarbij behorende kosten en baten?
 • Hoe maakt u parkeervoorzieningen ‘duurzaam’ en hoe gaat u om met voorzieningen voor elektrische oplaadpunten?
 • Hoe organiseert u de fiets parkeeropgave?

Taxi (straat taxi vervoer / opstapmarkt)

 • Achtergrond straat taxi wetgeving (Wet personenvervoer 2000)
 • Wat is de rol van de rijksoverheid?
 • Welke straat Taxi problematiek is er in de grote steden?
 • Hoe reguleert u straat taxi vervoer binnen uw gemeente?
 • Wat zijn de gemeentelijke bevoegdheden (artikel 82a en 82b Wet Personen Vervoer)?
 • Kwaliteitsbevordering
 • Hoe vertaal je taxibeleid in de praktijk?
 • Handhaving taxiregelgeving
 • Taxi i.r.t. verkeersmanagement
 • Wat is de invloed van Uber en andere innovatieve aanbieders?
 • Welke toekomstige ontwikkelingen / actualiteiten zijn er?

Ed van Savooyen, Adviseur op het gebied van bereikbaarheid en parkeren, Spark

Anton van Osta, Projectmanager Verkeer en Mobiliteit en expert Fiets, Inter Contracting

Rick Batelaan, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij de gemeente Amsterdam.

Hein Maas, bestuurskundig opgeleid en sinds 2011 zelfstandig adviseur


Module 7

Samenwerkingsverbanden en toekomst van mobiliteit

Sturen van lokale samenwerkingsverbanden

 • Wat verwacht u van een lokaal samenwerkingsverband?
 • Hoe zet u een lokaal samenwerkingsverband op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van anderepartijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?
 • Hoe kunt u de kracht van samenwerkingspartners bundelen om gezamenlijk meer te realiseren met minder middelen?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?

Ontwikkelingen van nieuwe mobiliteit: wat betekent het voor uw gemeente?

 • Ontwikkelingen van duurzame mobiliteit: voertuigen
 • Wat zijn nieuwe ontwikkelingen in het concept van verplaatsen van A naar B?
 • Welke actoren en partijen spelen daarbij een rol?
 • Wat betekent dat voor de gemeente als wegbeheerder?
 • Hoe maakt u uw gemeente klaar voor deze ontwikkelingen?

Met goed en minder herkenbare voorbeelden gaan we op een interactieve manier aan de slag om deze vragen te beantwoorden. En daarmee geven we een 1e vooruitblik naar de toekomst van mobiliteit en de rol die de gemeente en mobiliteitsadviseur daarin wel (of misschien juist niet?) moeten hebben. Dit leidt tot een overzicht van sturende en volgende acties voor de gemeente. En een visie op de toekomstige rol van de gemeente. Een interactieve afsluiting van deze 7-daagse opleiding!

Anton van Osta, Projectmanager Verkeer en Mobiliteit en expert Fiets, Inter Contracting

Igno Pröpper, Algemeen directeur, Pröpper + Partner

Uw vakkundige docenten:

 • Wilco Bos, Senior Consultant Public Transport Royal Haskoning DHV
 • Igno Pröpper, Algemeen directeur, Pröpper + Partner
 • Martin Wink, senior adviseur en projectleider op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur gerelateerde projecten voor gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, Movares
 • Berry de Jong, Procesmanager voor de thema’s Mobiliteit en Energietransitie, Metropoolregio Eindhoven
 • Peter van der Mede, Business Development op het gebied van Big Data en Sensing binnen het mobiliteitsdomijn, DAT Mobility BV
 • Bram Louwers, Senior Projectleider en Verkeerskundig Adviseur, Accent Adviseurs
 • Cees Wildervanck, Zelfstandig schrijver bij ‘de Paauwen PenProducten’. Specialismen: keuze van vervoerswijze, (verkeers)ergonomie, (verkeers)gedragsbeïnvloeding en systematische aanpak van verkeers(veiligheids)problemen
 • Leendert van Bree, heeft een eigen adviesbureau en adviseert hij gemeenten, provincies en het Rijk op het gebied van gezonde, inclusieve, zorgzame en duurzame steden van de toekomst
 • Ed van Savooyen, Adviseur op het gebied van bereikbaarheid en parkeren, Spark
 • Anton van Osta, Projectmanager Verkeer en Mobiliteit en expert Fiets, Inter Contracting
 • Rick Batelaan, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij de gemeente Amsterdam
 • Hein Maas, bestuurskundig opgeleid en sinds 2011 zelfstandig adviseur

Algemene informatie over de opleiding Beleidsadviseur mobiliteit

 

Data & locatie

4, 11 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november 2018

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Speciaal ontwikkeld voor:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: Beleidsadviseurs mobiliteit, verkeerskundigen, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs, ingenieurs en juristen verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, planologie en milieu bij:

 • Rijkswaterstaat
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Politie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. op het terrein van mobiliteit, verkeer en vervoer en verkeersveiligheid)
 • Vervoersbedrijven
 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten/verkeersonderwijs

 

Uw investering

Uw investering voor de 7-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving met waardevolle naslagwerken.

 

Maximaal 20 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.
Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn, neem dan contact op met Nancy Kager, Opleidingsadviseur bereikbaar op telefoonnummer 040-297 27 74

 


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beleidsadviseur mobiliteit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsadviseur mobiliteit start op 4, 11 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november 2018 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 4, 11 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november 2018
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Relevant aanbod

7 Nov

Cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra

Deze cursus Systems Engineering is volledig aangepast aan de nieuwe leidraad Systems Engineering. De cursus is volledig up-to-date voor de nieuwste toepassingen in de branche. Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
30 Jan

Nationaal Stationscongres

Het 14e jaarcongres Stationslocaties staat in het teken van succesvolle strategieën om complexe projecten op en rondom stations te realiseren. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:

Alle events