Opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting

In 7 dagen allround Beleidsadviseur Volkshuisvesting!

 • Handvatten voor het opstellen van een lokaal woonbeleid
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al uw vragen
 • Concrete casussen en interactieve opdrachten uit de praktijk
 • Inclusief certificaat van deelname
 • 3e editie: wegens succes herhaald!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van volkshuisvesting

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen. Uitbreiding en renovatie van de woningvoorraad is noodzakelijk om de kwaliteit van woningen te waarborgen en bewoners verantwoord te huisvesten. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van volkshuisvesting nemen toe. Samen met uw partners moet u komen tot een lokaal woonbeleid dat leidt tot een duurzame en betaalbare woningvoorraad in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 

De regie ligt in uw handen

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsadviseur Volkshuisvesting.

Bekijk het programma

 

Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Na deze opleiding kunt u:

 • Een lokaal woonbeleid opstellen voor uw gemeente
 • Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op volkshuisvesting
 • Grensoverschrijdend samenwerken aan regionale huisvestingsvraagstukken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Een lokaal samenwerkingsverband opzetten en sturen
 • Inspraak van burgers organiseren rond bouwprojecten

Download de brochure voor het volledige programma

 

U gaat naar huis met:

 • Concrete handvatten voor het opstellen van een lokaal woonbeleid voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

 

Complete opleiding tot regisseur op woonbeleid:

 • Module 1 - Actualiteiten en rijksbeleid
 • Module 2 - Ontwikkelen van lokaal woonbeleid
 • Module 3 - Ruimtelijke ordening en planologie
 • Module 4 - Woningbouw
 • Module 5 - Wijkontwikkeling
 • Module 6 - Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Module 7 - Gebiedsontwikkeling - Excursie Leidsche Rijn

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Zorg dat u voorbereid bent op uw veranderende rol als Beleidadviseur Volkshuisvesting en meldt u nu aan!

Programma van de opleiding Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur. De excursie begint om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 12.30 uur.

 

Module 1

Actualiteiten en rijksbeleid

 

Introductie en kennismaking

Jeroen Kemna, hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting en projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

 

Volkshuisvestingbeleid anno 2017: trends en actuele ontwikkelingen

 • Wat is de historische ontwikkeling van het Nederlandse woonbeleid?
 • Hoe steekt het Nederlandse huisvestingssysteem af tegen dat van andere Europese landen?
 • Wat betekent de hervorming van het Nederlandse woonbeleid (Woonakkoord, Herzieningswet) voor u en uw gemeente?
 • Wat zijn de actuele ontwikkelingen op de koop- en huurwoningenmarkt (bouwproductie, prijsontwikkelingen, betaalbaarheid) en hoe kan uw gemeente hierop inspelen?

Joris Hoekstra, onderzoeker bij OTB – Research for the Built Environment  van de Technische Universiteit Delft, verricht nationaal en internationaal onderzoek naar de woningmarkt en het woonbeleid

Omgevingswet

 • Ingangen voor het begrijpen van de opzet, doel en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u en uw gemeente?
 • Welke veranderingen doen zich voor op het terrein van ruimtelijke ordening?
 • Hoe kunt u anticiperen op de komst van de Omgevingswet?

Barry Meruma, advocaat bij Habitat advocaten en juristen, gespecialiseerd in omgevingsrecht


Module 2

Ontwikkelen van lokaal woonbeleid

 

Aan de slag met uw lokaal woonbeleid

 • Hoe komt het woonbeleid tot stand? En welke partijen spelen hierbij een rol?
 • Op welke wijze formuleert u een woonvisie die richting geeft aan het woonbeleid in uw gemeente?
 • Hoe werkt u samen met woningcorporaties, marktpartijen, belangenbehartigingsorganisaties en bewonersorganisaties?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle bevolkingsgroepen (jong en oud, arm en rijk) in uw gemeente kunnen wonen?
 • Op welke manier realiseert u een hoge kwaliteit van woningen en voorzieningen die de concurrentiepositie van uw gemeente en haar omgeving bevordert?
 • Welke instrumenten heeft u tot uw beschikking om sturing te geven aan het woonbeleid in uw gemeente?
 • Op welke manier kunnen bestuurders en raadsleden sturing geven aan het strategisch woonbeleid van uw gemeente?

Hans van Walsem, beleidsadviseur Volkshuisvesting bij de gemeente Veenendaal, betrokken bij de ontwikkeling van de woonvisie voor de gemeente Veenendaal

Regierol van de gemeente op woningcorporaties

Om de opgaven op het terrein van volkshuisvesting te realiseren werken de gemeente en de woningcorporatie samen. Zij hebben daarbij te maken met een netwerk van spelers, ieder met doelen en belangen. Hoe voeren de gemeente en de woningcorporatie regie binnen dat netwerk? Wat doen zij samen en wat apart?

 • Wat is regie en op welke wijze geeft u dat vorm binnen uw organisatie?
 • Regie voeren, hoe doe je dat precies? Wat is een goede werkwijze en wat doe je wel en wat juist niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?

Peter Struik, directeur Partners+Pröpper, heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek verricht naar de gemeentelijke regierol


Module 3

Ruimtelijke ordening en planologie

 

Ruimtelijke ordening

 • Welke rol speelt ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling in uw woningbouwopgave?
 • Welke ruimtelijke wet- en regelgeving is van belang voor woningbouw?
 • Wat is de rol van het rijk en de provincie in het ruimtelijk beleid?
 • Hoe maakt u zorgvuldige ruimtelijke afwegingen, zodat u voldoet aan o.a. Woningwet, Bouwbesluit, Wro en Wabo?

Gemeentelijk ruimtelijk beleid

 • Op welke wijze geeft u sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling in uw gemeente?
 • Welke instrumenten heeft uw gemeente tot haar beschikking om richting te geven aan haar gemeentelijk ruimtelijk beleid?
 • Hoe realiseert u een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio?
 • Hoe gaat u om met flexibiliteit in uw ruimtelijke beleid?
 • Hoe combineert u ruimtelijke ambities met financiële doelstellingen?
 • Wat zijn de effecten van gemeentelijk ruimtelijk beleid op de corporatie?

Grondbeleid en grondexploitatie

 • Hoe kan uw gemeente veranderingen in het grondgebruik sturen?
 • Welke publiekrechtelijke en private instrumenten heeft uw gemeente tot haar beschikking om het grondgebruik te beïnvloeden?
 • Hoe gaat u als corporatie om met eigen of gemeentelijk grondbeleid?
 • Hoe werkt een grondexploitatie? En hoe kunt u deze sturen?
 • Wat is het doel van de Grondexploitatiewet? Hoe stelt u een exploitatieplan op?
 • Welke bevoegdheden heeft u als gemeente? En welke waarborgen zijn er ten behoeve van eigenaren en belanghebbenden?

Ruud Broekman, adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten

Wijkteams en multiprobleem huishoudens

 • Waar kunnen (kwetsbare) inwoners terecht voor vragen en ondersteuning?
 • Hoe kunnen professionals problemen vroegtijdig signaleren?
 • Van signaleren naar een integrale aanpak.
 • De zelfredzaamheidsmatrix voor probleemanalyse en plan van aanpak.
 • De woonladder: voor iedereen een geschikte woonvorm.
 • ‘1 plan, 1 gezin, 1 regisseur’ in de praktijk.
 • Opschalen en afschalen: wijkteams, bijzondere zorg en multiprobleem huishoudens

Angela van Velden, Adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en corporaties bij woonbeleid, statushouders, kwetsbare doelgroepen en multiprobleem huishoudens


Het compete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 4

Woningbouw

 

Nieuwbouw

 • Welke rol speelt uw gemeente bij het bouwen van woningen? En welk instrumentarium heeft u tot uw beschikking?
 • Hoe creëert u de juiste voorwaarden voor de bouw van nieuwe woningen?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat de woningproductie toeneemt en tegelijkertijd de kwaliteit van de woningbouw overeind blijft?
 • Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende goedkope woningen worden gebouwd voor de lage en middeninkomensgroepen zowel in de huur als koopsector?
 • Hoe werkt u samen met projectontwikkelaars, aannemers, private investeerders en woningcorporaties aan woningbouw?
 • Hoe verbetert u de condities voor investeringen op de woningmarkt?

Ruud Broekman, adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten

Duurzame wijk

 • Wat is een duurzame wijk en hoe realiseert u een duurzame wijk?
 • Hoe betrekt u (kritische) bewoners bij het verduurzamen van hun wijk?
 • Wat levert de verduurzaming van een wijk op? En voor wie?
 • Op welke manier werkt u samen met andere partners in de wijk?

Sylvia Breukers, onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeksen adviesbureau dat overheden en bedrijven adviseert over de maatschappelijke en gedragsaspecten rondom duurzame innovaties


Module 5

Wijkontwikkeling

 

Aan de slag met uw wijkontwikkelingsplan

 • Hoe stelt u een ontwikkelingsplan op voor uw wijk?
 • Op welke manier verricht u een wijkschouw?
 • Welke maatregelen neemt u om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren?
 • Op welke wijze betrekt u bewoners, leefbaarheidsgroepen, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de wijk bij het bevorderen van de leefomgeving?
 • Hoe vertaalt u het wijkontwikkelingsplan naar een concreet wijkactieplan?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam

Herstructurering van bestaande woonwijken

 • Wat is het doel van herstructurering (vervangen van verouderde woningen, huisvesten van huishoudens, segregatie tegengaan) van bestaande woonwijken?
 • Hoe bevordert u door middel van herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier verruimt u de keuzemogelijkheden in het woningaanbod?
 • Hoe bevordert u de doorstroming van huurders en kopers?
 • Op welke manier bevordert u met herstructurering (in combinatie met sociale activiteiten) de sociale stijging in een wijk?
 • Hoe voorkomt u een waterbedeffect in andere omliggende buurten en wijken?

Marco de Bruin, beleidsadviseur Wonen bij de gemeente Rotterdam, richt zich op woningmarktonderzoek en gebiedsontwikkeling


Module 6

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 

Lokale politiek en volkshuisvesting

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe stelt u onderbouwingen op ten behoeve van bestuursvoorstellen?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

Sturen van lokale samenwerkingsverbanden

 • Wat verwacht u van een lokaal samenwerkingsverband?
 • Hoe zet u een lokaal samenwerkingsverband op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Burgerparticipatie: bewoners aan zet!

 • Hoe organiseert u inspraak voor burgers?
 • Op welke manier komt u tot zorgvuldige oordeelsvorming en betere besluitvorming door burgerparticipatie?
 • Op welke wijze mobiliseert u alle belanghebbenden?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?

Joost Gerrits, onderzoeker/adviseur bij Partners+Pröpper, heeft ruime ervaring op het bestuurlijk-ambtelijke scheivlak en de gemeentelijke regierol.

Beleidsvraagstukken op de  afdeling wonen bij een woningcorporatie

 • Strategisch voorraadbeheer bij woningcorporatie
 • Hoe om te gaan met ‘ passend toewijzen’
 • Huisvesting van statushouders
 • Huisvesting onderste trede van de woonladder
 • Urgentiebeleid

Petra Heesterbeek, Manager Wonen, Woningbelang Normalisatie woonwagenlocaties

Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting en projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex B.V., adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken


Module 7

Gebiedsontwikkeling

 

Excursie Leidsche Rijn

 • Hoe ontwikkelt uw gemeente in samenwerking met partijen een gebied
 • Waar moet u rekening mee houden bij het ontwikkelen van een gebied
 • Op welke manier betrekt u bewoners/omwonenden bij ontwikkeling van een gebied
 • Hoe zorgt u voor flexibiliteit in de plannen en speelt u in op (maatschappelijke) ontwikkelingen tijden gebiedsontwikkeling

Karin van der Weele, projectmanager woningbouw, gemeente Utrecht

 

Huisvesting en integratie van statushouders

 • Hoe organiseert u de huisvesting van statushouders in uw gemeente?
 • Welke woningen en (semi-)permanente woonvormen zijn in te zetten?
 • Communicatie en wederzijdse kennismaking.
 • De meerwaarde van regionale samenwerking.
 • Niet alleen een woning, maar ook werk, gezondheid en onderwijs.
 • De participatieverklaring.  

Angela van Velden, Adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en corporaties bij woonbeleid, status-houders, kwetsbare doelgroepen en multiprobleem huishoudens.

Evaluatie en afsluiting

Jeroen Kemna, hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting en projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex B.V., adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

 

Uw docenten:

 

 • Barry Meruma
  Advocaat bij Habitat advocaten en juristen, gespecialiseerd in omgevingsrecht.
 • Angela van Velden
  Adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en corporaties bij woonbeleid, statushouders, kwetsbare doelgroepen en multiprobleem huishoudens.
 • Peter Struik
  Directeur Partners+Pröpper, heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek verricht naar de gemeentelijke regierol.
 • Hans van Walsem
  Is beleidsmedewerker volkshuisvesting bij gemeente Veenendaal. De afgelopen jaren realiseerde hij nieuw woonbeleid en prestatieafspraken met de woningcorporatie.
 • Ruud Broekman
  Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten
 • Marco de Bruin
  Beleidsadviseur Wonen bij de gemeente Rotterdam, richt zich op gebiedsontwikkeling en infrastructuur
 • Jeroen Kemna
  Projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken
 • Sylvia Breukers
  Onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven adviseert over duurzaamheidsvraagstukken
 • Karin van der Weele
  projectmanager woningbouw, gemeente Utrecht
 • Joost Gerrits
  Onderzoeker/adviseur bij Partners+Pröpper, heeft ruime ervaring op het bestuurlijk-ambtelijke scheivlak en de gemeentelijke regierol.
 • Petra Heesterbeek, Manager Wonen, Woningbelang

Algemene informatie over de opleiding Beleidsadviseur Volkshuisvesting

 

Data en locatie

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en 17 november (excursie) 2017

 

Locatie modules opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting
Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
+31 (0)30 234 00 88
Routebeschrijving

 

Locatie excursie
Informatiecentrum Leidsche Rijn
Verlengde Hogeweidebaan 1 Utrecht
030 - 286 72 20
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor: beleidsmakers, - medewerkers -adviseurs,  (programma)managers, stedenbouwkundigen, planologen, gebiedsmanagers, projectleiders, coördinatoren en adviseurs Volkshuisvesting, Wonen, Wijkontwikkeling, Sociale Geografie en Ruimtelijke Ordening bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Woningcorporaties
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding en excursie bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag

Het ochtend en middagprogramma wordt onderbroken met tussentijdse koffie- en theepauze.

 

Tijdschema excursie

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang programma
12.30 uur - Afsluiting van de excursie

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met onze ervaren opleidingsadviseur

Nancy Kager
Tel. 040 - 2 972 774

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Carmen Kemps

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding beleidsadviseur Volkshuisvesting start op 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en 17 november 2017 in Regardz La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en 17 november 2017
Beoordeling (13):
8,3 / 10
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met