Opleiding BLVC in de bouw en infra

Leer waarom en hoe een BLVC-Plan wordt ingezet!

 • Inzicht in betrokken stakeholders en hun belangen bij BLVC
 • De opleidng is een verdieping voor de ervaren omgevingsmananger
 • Theorie wordt afgewisseld met cases uit de eigen praktijk zoals BLVC Amsterdam
 • Leer in 4 dagen een volledig BLVC-Plan schrijven voor je organisatie
 • Inclusief bezoek aan twee praktijklocaties!

Blog: De bouwsector groeit, maar wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Waar staat blvc voor?

Binnen bouwprojecten en gebied ontwikkelingsprojecten wordt het steeds belangrijker om goede afspraken met de omgeving van het project te maken, zodat zij zo min mogelijk hinder ervaren. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) zijn hierbij key. Werken zonder overlast te veroorzaken is natuurlijk niet mogelijk, maar er kunnen wel maatregelen getroffen worden om op de verschillende BLVC-gebieden hinder acceptabel te maken. Het beperken van bouwoverlast kan voor iedereen voordelen hebben, of je nou buurtbewoner, aannemer of gemeenteambtenaar bent. Beperken van overlast bij bouw- en infraprojecten begint met goed BLVC-Plan.

 

Concrete handvatten om je project soepel te laten verlopen

Deze opleiding geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan. Door de combinatie van theorie en aansprekende
praktijkvoorbeelden kun je na deze opleiding BLVC-eisen formuleren en een BLVC-plan schrijven voor je eigen project.

Bekijk het programma

 

Resultaat na het volgen van de opleiding BLVC in de bouw en infra:

 • Een volledig BLVC-Plan schrijven
 • Denken van buiten naar binnen door het opstellen van een omgevingsscan
 • De omgeving en je stakeholders per project in kaart brengen
 • BLVC-documenten in verschillende planfasen opstellen
 • Praktisch BLVC-beheersmaatregelen en handige tools toepassen vanuit zowel de rol van opdrachtgever als opdrachtnemer

Download de brochure (pdf)

 

De werkwijze van deze opleiding

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen in je eigen programma’s. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Je ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat je ook veel leert van je collega deelnemers. Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 18 deelnemers toe.

 

Programma van de opleiding BLVC in de bouw en infra

 

Dag 1

Inleiding op de BLVC-werkwijze

Tijdens de eerste dag maken we kennis met elkaar, en kijken naar de basis van de BLVC-werkwijze, geven we een opdrachtgever het word en kijken we naar een BLVC-scan in de verkenningsfase. In deze dag leggen we de basis voor het verdere programma.

 • Hoe is het ontstaan?
 • Wie werken ermee? Hoe pas je BLVC toe in elke fase van je project?
 • Welke BLVC-producten zijn er en wat zijn de verschillen?
 • Hoe heeft Amsterdam BLVC verankerd in de vergunningverlening?
 • Hoe verhoudt BLVC zich tov IMP omgeving, techniek, contracten en projectbeheersing?
 • Wat verstaan we onder de B, de L, de V en de C?
 • Wat is hinder (onderscheid in fysieke hinder en belevingshinder)?
 • Wat is de relatie met de omgevingswet?

De Opdrachtgever aan het woord

 • Waarom kiest een opdrachtgever voor verankering van BLVC in zijn project?
 • Hoe kan BLVC bijdragen aan een tevreden bestuurlijke opdrachtgever?
 • Hoe veranker je BLVC in de projectorganisatie? Wie zijn daarbij de sleutelfunctionarissen?
 • En welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij?
 • Hoe voorkom je dat een BLVC-plan een papieren tijger blijft?
Case:
 • Succes- en faalfactoren voor een succesvolle uitvoering van binnenstedelijke ontwikkelingen. Overzicht van projectkenmerken waarbij de BLVC-werkwijze het verschil kan maken.
 • Onderscheid in kenmerken ten aanzien van de fysieke omgeving en de complexiteit van het krachtenveld.

BLVC-scan in de verkenningsfase

Nut en noodzaak van een BLVC-scan

 • Waarom en wanneer stel je een BLVC-scan op in de verkenningsfase?
 • Welke onderdelen behandelt een BLVC-scan?
 • Hoe komt je tot de juiste / meest wenselijke omleidingen?
 • Welke partijen heb je nodig bij uitwerking van thema bereikbaarheid?
 • Hoe weeg je verschillende varianten af?
 • Wat is de rol van de BLVC-specialist in de verdere planvoorbereiding?
Case: BLVC-scan aan de hand van een praktijkproject infra
 • Onderhoud en beheer bruggen in Amsterdam
 • Terugkoppeling van de groepsresultaten en dialoog

 


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

BLVC in de ontwerpfase

Hoe pas je BLVC toe in elke fase van je project? En wanneer gebruik je eenBLVC-kader en wanneer een BLVC-plan? Dit is afhankelijk van het contract endaar hebben we het over tijdens de tweede dag van deze opleiding. Daarnaastkrijg je uitleg over BLVC in aanbestedingen en kijken we hierbij door de ogenvan de bouwer.

Rondleiding door Buiksloterham

Case: Presentatie BLVC-eisen door cursisten en het delen van ervaringen
 • Wanneer stel je als opdrachtgever een BLVC-kader op en wanneer een BLVC-plan?
 • Wat is het doel van een BLVC-kader of BLVC-plan?
 • Welke onderdelen vind je in een BLVC-kader of BLVC-plan?

 

BLVC in de aanbesteding (door de ogen van de bouwer)  

Case:
 • Succes- en faalfactoren voor een succesvolle uitvoering van binnenstedelijke ontwikkelingen. Overzicht van projectkenmerken waarbij de BLVC-werkwijze het verschil kan maken.
 • Onderscheid in kenmerken ten aanzien van de fysieke omgeving en de complexiteit van het krachtenveld.

Hoe minimaliseer ik hinder tot acceptabele resthinder?

 • Hoe kom ik tot een uitvoeringsaanpak met minimale hinder?
 • Wat is meerwaarde van faseringskaarten als tool?
 • Welke preventieve en correctieve beheersmaatregelen BLV en Communicatie dragen bij?
 • Wat is een circulaire bouwhub
 • Hoe bepaal ik of de resthinder acceptabel is?
 • Hoe ga ik met resthinder om?

Dag 3

BLVC-voorbereiding

Tijdens het schrijven van een BLVC-plan is het belangrijk om overzicht te hebben en daar is goede BLVC-voorbereiding voor nodig. Wie stelt het BLVC-plan op, welke onderdelen en fases zijn er bij een BLVC-plan en wie keurt dit goed, en hoe borg je de gemaakte afspraken in de uitvoering?

Proces BLVC-voorbereiding

 • Wie stelt het BLVC-(uitvoerings)plan op?
 • Uit welke onderdelen bestaat zo’n BLVC-plan?
 • Wie keurt een BLVC-plan goed, wie zitten aan tafel?
 • Waar wordt dan op getoetst?
 • Toezicht en handhaving van BLVC-afspraken vraagt om zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke verankering van BLVC (contracten en WIOR).
 • Waarom maakt bouwveiligheid steeds vaker deel uit van een BLVC-plan?
 • Wie is bevoegd gezag voor het onderdeel Bouwveiligheid?
 • Welke BLV-maatregelen heeft Houthaven zelf genomen?
 • Hoe gaat Houthaven om met de mondige burger?
 • Hoe geeft Houthaven vorm aan de “C” en wat is hierin de rolverdeling tussen de aannemer en de projectorganisatie?
Case: Presentatie omgevingsscan en risicoanalyse
Tijdens deze case gaan we de omgevingsscan en risicoanalyse presenteren. Dit zijn onderdelen van het BLVC-plan.

 

BLVC in de uitvoering

Een prachtig mooi BLVC-plan, maar dan de uitvoering

 • Hoe borg je als projectorgranisatie of opdrachtgever nakoming van de gemaakte BLVC-afspraken in de uitvoering?
 • Wie is verantwoordelijk voor het meten van de fysieke hinder in de uitvoering?
 • Hoe werk je tijdens de uitvoering samen met ontwikkelaars en aannemers?
 • Vanuit welke kernwaarden?
 • Hoe ga je om met gewijzigde situaties tov het BLVC-plan?
 • Hoe is het toezicht, handhaving en tijdelijk beheer van de openbare ruimte georganiseerd
Case: BLVC-inspectie in de uitvoering
Cursisten bekijken enkele bouwplaatsen op Houthaven door de ogen van een gebiedsbeheerder en krijgen een BLVC-inspectieformulier mee. Opdracht: Maak foto’s van wenselijke en onwenselijke BLVC-situaties en bedenk je aanpak om de onwenselijke situatie te verbeteren.

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)

Dag 4

Tegenstrijdige belangen binnen de BLVC

Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. Ze kunnen elkaar zelfs bijten. Zo kan nachtwerk op een drukke weg bijvoorbeeld heel goed zijn voor de bereikbaarheid maar heel vervelend voor de leefbaarheid van omwonenden. Hoe ga je met deze tegenstrijdige belangen binnen BLVC om?

Hoe beslecht je een conflict tussen B, L en V?

 • Hoe herken je tegenstrijdige belangen binnen BLVC?
 • Welke stappen kun je zetten om de tegenstrijdige belangen boven water te krijgen?
 • Welke rol kan een afwegingskader hierin spelen?
 • Wie heb je hierbij nodig?
 • Hoe communiceer je hierover?
 • Hoe kun je dit een plek geven in een BLVC-plan?
Case: Verdieping op raakvlakrisico’s in de uitvoering.
 • Inleiding op de casus infraproject Amsterdam en de uitvoeringsmethode “kort en hevig”
 • Uitdiepen van raakvlakrisico’s t.a.v. bereikbaarheid, ondergrondse infra, aanrijroute nood- en hulpdiensten en bouwlogistieke veiligheid
 • Terugkoppeling resultaten en dialoog

 

BLVC door de ogen van de bouwer

 • Hoe kan je de BLVC-werkwijze succesvol implementeren binnen het bouwteam van de aannemer?
 • Hoe zorg je ervoor dat de BLVC maatregelen een logisch onderdeel zijn binnen het bouwproces? Wat zijn de valkuilen en hoe ga je om met veranderingen tijdens de uitvoering?
 • Welke weerstand kan je verwachten binnen een bouwteam en hoe kan je dit omdraaien in een positieve benadering?
 • Hoe zorg je dat de BLVC maatregelen ook door de medewerkers op de bouwplaats opgevolgd worden?
 • Aan de hand van voorbeelden doorlopen we de stappen om BLVC maatregelen in de uitvoeringsfase tot een succes te maken.
Case: Presentatie mini BLVC-plannen door cursisten + dialoog

Hoofddocent:

Marie-Louise Gasseling
Omgevingsmanager, Adviseur Duurzame Bouwlogistiek en Circulair Bouwen, Zelfstandig ondernemer bij Circle Motion.

In 2002 kreeg Marie-Louise als gemeentelijk projectleider planontwikkeling voor het eerst te maken met BLVC. In de afgelopen 10 jaar heeft ze als omgevingsmanager voor verschillende aannemers invulling gegeven aan BLVC in complexe binnenstedelijke bouwlocaties in o.a. Amsterdam en Utrecht. Voor enkele grote gebiedsontwikkelingen in Amsterdam heeft ze vorm gegeven aan de verankering van BLVC in de projectorganisatie. Haar aandacht gaat vooral uit naar kansen voor duurzame bouwlogistiek en circulariteit.

 

Docenten:

Marieke Duineveld
omgevingsmanager bij BESIX Nederland

Sinds 2011 is Marieke Duineveld werkzaam bij het bouwbedrijf BESIX Nederland als omgevingsmanager. Zij is betrokken bij tenders
en verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten bij de uitvoering van binnenstedelijke projecten in gemeente Utrecht en gemeente Leiden. Ze heeft vanuit haar vorige functie bij Bouwend Nederland meegewerkt aan de invulling van de EMVI voor de bouw en infra sector.

 

Joanna Wilbers
omgevingsmanager en BLVC-Specialist voor BLVC.nl

Na geruime tijd als omgevingsmanager voor het Ingenieursbureau Amsterdam gewerkt te hebben, mag Joanna zich nu toeleggen op het ontwikkelen en delen van kennis over BLVC. Heel mooi omdat BLVC altijd op het snijvlak van project en omgeving zit en daardoor een spannende materie blijft. Ze is ervan overtuigd dat je met BLVC een verschil kunt maken: zowel in de efficiëntie van een project (faalkosten voorkomen) als bij de omgeving (minder hinder).

 

Pien Gokemeijer
Verkeerskundig specialist en BLVC-Specialist bij Ingenieursbureau Amsterdam

Als verkeerskundige heeft Pien 16 jaar geleden kennisgemaakt met BLVC bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Hier ben is ze betrokken geweest bij hele verschillende projecten. Dit gaat van het maken van een BLVC plan voor het asfalteren van een fietspad tot het maken van een plan van een volledige herinrichting tot een project in de vroege planfase. Hierdoor is ze vanuit BLVC
betrokken bij een hele diversiteit aan projecten.

 

Simon Roozen
Senior Projectmanager Mobiliteitsprojecten bij de Gemeente Leiden

Simon is Overall Senior Projectmanager bij de Gemeente Leiden voor diverse mobiliteitsprojecten. Onder andere voor de Leidse Ring Noord en de Centrumroute. Vanuit de overall rol worden diverse teams van (sr) projectmanagers en omgevingsmanagers aangestuurd. Vanuit zijn huidige functie en ook bij zijn werk in Utrecht en Amsterdam is Simon als opdrachtgever nauw betrokken bij het implementeren en toepassen van BLVC bij projecten.

 

Sjors Ebbeling
Omgevingsmanager bij Ingenieursbureau Amsterdam

Sjors is omgevingsmanager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Werkzaam voor de gebiedsontwikkeling
Buiksloterham, waarin hij onder andere verantwoordelijk is voor stakeholdermanagement en het relatiebeheer met interne/ externe partijen. Daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied.

 

Franke Smidstra
Omgevingsmanager Houthaven bij de Gemeente Amsterdam

Franke is zelfstandig ondernemer bij Accelleratii. Daarnaast werkt hij als Omgevingsmanager Houthaven bij de gemeente Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor omgevingsmanagement binnen de gebiedsontwikkeling Houthaven van 2700 woningen, 15 bruggen en 300.000m2 openbare ruimte verdeeld over 36 verschillende projecten en deel projecten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor stakeholders en werkt dagelijks met BLVC aspecten in de projectuitvoering, toetsing vanuit omgevingsmanagement op aanbestedingen en verschillende in te dienen plannen (BLVC plannen, veiligheidsplannen, Bouwlogistiek, communicatieplannen).

 

Ferry Theunisse
Projectleider Bouwlogistiek bij Ingenieursbureau Amsterdam en Uitvoeringscoördinator BLVC bij de Gemeente Utrecht.

Ferry is weg,- en waterbouwer met een voorliefde voor BLVC en Omgevingsmanagement. Dagelijks is hij werkzaam in grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Amsterdam en Utrecht in de functie van projectleider Bouwlogistiek, Uitvoeringscoördinator BLVC en ondergrondse infrastructuur. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is hij tevens de oprichter van BLVC.nl en mededirecteur van KTL.nl.

Algemene informatie van de opleiding BLVC in de bouw en infra

 

Datum en Plaats

31 oktober Park Plaza ,Utrecht Routebeschrijving
7 november Buiksloterham, Energy Docks  
14 november Houthaven, REM-eiland  
21 november Park Plaza, Utrecht  
 

 

Bestemd voor:

 • Manager projecten bouw,- en of weg,- en waterbouw
 • Manager Uitvoering
 • Projectmanager Techniek
 • Beleidsmedewerker Openbare Ruimte
 • Omgevingsmanager
 • Assistent Omgevingsmanager
 • Projectleider techniek (bouw en weg,- en waterbouw)
 • Projectleider Civiel
 • Projectleider bouwlogistiek
 • Uitvoeringscoördinator
 • Werkvoorbereiders
 • Beheerders Openbare Ruimte
 • Projectleider conditionering
 • Project coördinatoren

 

 • Directievoerder
 • Toezichthouder
 • Hoofduitvoerder
 • Uitvoerder
 • Plant,- Campus,- en of Locatie managers
 • Beginnende BLVC-specialist
 • Adviseur of consultant Omgeving of BLVC
 • Projectadviseur aanbesteding
 • Contractmanager
 • EMVI-coördinator
 • EMVI-schrijver
 • Tendermanager
 • Tender coördinator
 • Verkeersmanager
 • Adviseur Communicatie

 

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de dag

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 74


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding BLVC in de bouw en infra online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding BLVC in de bouw en infra inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding BLVC in de bouw en infra start op 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019 in Park Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2.999,- excl. btw
Datum: 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019
Locatie: Park Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Insamenwerking met:

BLVC

Relevant aanbod

26 Sep

Cursus Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in de infrastructuur

Na afloop van de cursus bent u in staat om te opereren in een contractbeheersteam van een opdrachtgever of projectteam van een opdrachtnemers in een civiel infrastructuur project! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Nov

Cursus Succesvol samenwerken met UAV-gc

Onmisbaar voor zowel overheden als marktpartijen! Inclusief praktische tips en lessons learned: wat zijn dé grote valkuilen en hoe kunt u hier doeltreffend mee omgaan? Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events